Biološka rekultivacija
Biološka rekultivacija

Biološka rekultivacija

Naše opredjeljenje je učinkovito upravljanje zemljištem uz očuvanje biološke raznolikosti. Kontinuirano stvaramo akcijske planove kako bi sustavno i odgovorno upravljali zemljištem unutar i oko naših operacija povećavajući naš doprinos očuvanju prirode.

Eksploatacija sirovine u rudniku samo je jedna faza ciklusa života zemljišta. Provođenjem procesa rekultivacije, CEMEX primjenjuje smjernice Politike održivog razvoja, čime eksploataciju sirovina usklađuje s potrebom za očuvanjem biološke raznolikosti. Svjesni važnosti sustavnog i odgovornog upravljanja zemljištem, još 2006. godine izradili smo Održivi model rudnika.

Modelom se prvo planira tehnička sanacija polja čime će se postići zahtijevane završne kote terena, terase, stabilnost tla i kosina što je preduvjet za nasipanje plodnog tla na kojem će se u drugoj fazi zasaditi autohtone biljke. Sanacija se provodi u skladu s Glavnim rudarskim projektom, Projektom biološke sanacije te s lokacijskom dozvolom i projektnim rješenjem.

Projekte biološke sanacije eksploatacijskih polja Sv. Juraj - Sv. Kajo te 10. kolovoz izradio je Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, koji je procijenio geološke, hidrografske i klimatske karakteristike područja te predložio biološko-tehničke melioracijske radove, biljne vrste i tipove sadnje.

Biološka rekultivacija provodi se s ciljem stvaranja zaštitnog šumskog pojasa, sprečavanja erozije, osiguravanja stabilnosti zemljišta, zaštite tla i regulacije otjecanja vode. Odabrane biljne vrste su skromne u svojim zahtjevima prema staništu, dobro štite tlo od erozije, brzo rastu te su dekorativne.

Provedenom procjenom utjecaja na okoliš eksploatacijskog polja Sv. Juraj - Sv. Kajo kvantificirano je područje u smislu bioraznolikosti, bilo da se radi o biljnom ili životinjskom svijetu.

Područje postojećeg eksploatacijskog polja nalazi se unutar, ali i na rubnom području Nacionalne ekološke mreže u dijelu područja važnog za faunu ptica. Polje je osobito značajno za zaštitu četiri vrste ptica: jarebice kamenjarke, surog orla, sivog sokola i voljića maslinara. Prema biljno-geografskim značajkama, šire područje eksploatacijskog polja nalazi se na području eumediteranske vegetacijske zone vazdazalene šume i to na prijelazu prema zoni vazdazelenih-listopadnih šuma.
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved